ผู้ป่วย (ใช้งานผ่าน LINE และ Browser ในมือถือ)

-นัดหมายรับการรักษาผ่าน LINE OA พร้อมรับการแจ้งเตือนก่อนวันนัด

-ยืนยันตัวตนผ่าน LINE OA

-รับบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์/ตรวจสอบคิวปัจจุบันผ่าน LINE OA

-Teleconsult กับแพทย์ผ่าน LINE OA ของสถานพยาบาลสถานพยาบาล. (ใช้งานผ่าน Browser ระบบ Back Office)

-บริหารจัดการนัดหมายผู้ป่วย (ประเภทนัดผ่านออนไลน์และผ่านระบบ)

-แจ้งเตือนการนัดหมายล่วงหน้าผ่าน LINE OA

-บริหารจัดการคิวแต่ละแผนก และแจ้งเตือนใกล้ถึงคิวผ่าน LINE OA

-บริการ Teleconsult โดยสามารถสื่อสารโดยตรงไปยัง LINE ของผู้ป่วยแบบ 1:1

-บันทึก Progress Note ของการบริการ Teleconsult ในระบบ

-ประวัติการใช้บริการออนไลน์ของผู้ป่วย

-รายงานการใช้บริการผ่าน LINE OA สำหรับบริการต่างๆ เช่น นัดหมาย , รับบัตรคิว , Teleconsult