topic filesize download
TeamViewer_Setup.exe 26,984 KB 98
topic filesize download
spd_20120626214624_b.jpg 25 KB 115
ประกาศประมูลสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณเทศบาลนครขอนแก่น_1 0 KB 223
ประชาสัมพันธ์การเรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)_1 0 KB 145
ประมูลซื้อโคมไฟฟ้าโครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Die-Casting) พร้อมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 108
ประมูลซื้อโคมไฟฟ้าโครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Die-Casting) พร้อมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 132
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 51/2559_1 0 KB 125
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 72/2559_1 0 KB 104
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื้องฟ้าริมบึงแก่นนคร โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เอกสารประกาศเลขที่ 50/2559_1 0 KB 116
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดี ช่วงหน้าวัดนันทิการาม เอกสารประกาศเลขที่ 48/2559_1 0 KB 122
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสะพัง เอกสารประกาศเลขที่ 25/2559_1 0 KB 128
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ จำนวน 4 เครื่อง_2 0 KB 133
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ จำนวน 4 เครื่อง_1 0 KB 120
การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5 โรงเรียน_2 0 KB 137
การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5 โรงเรียน_1 0 KB 109
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ ชุมชนพระลับ_2 0 KB 106
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยเวชยันต์ ชุมชนพระลับ_1 0 KB 120
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการช่าง จำนวน 19 รายการ_2 0 KB 114
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการช่าง จำนวน 19 รายการ_1 0 KB 111
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศ เพื่อติดตั้งที่บึงแก่นนคร จำนวน 4 เครื่อง_2 0 KB 119
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศ เพื่อติดตั้งที่บึงแก่นนคร จำนวน 4 เครื่อง_1 0 KB 123
ประชาสัมพันธ์การสอบราคาปรับพื้นที่และถมดินโครงการบ้านมั่นคงนครขอนแก่น สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด โครงการระยะที่ 2_1 0 KB 158
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสียสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2)_2 0 KB 134
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสียสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2)_1 0 KB 148
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 112
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนหลังศูนย์ราชการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 118
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น_2 0 KB 104
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น_1 0 KB 107
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 27 รายการ_2 0 KB 198
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 27 รายการ_1 0 KB 110
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพัักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31 ชุมชนหนองใหญ่ 3_2 0 KB 135
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพัักน้ำ ค.ส.ล. เป็นเหล็กหล่อ Manhole ซอยศรีจันทร์ 31 ชุมชนหนองใหญ่ 3_1 0 KB 101
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0 จำนวน 1 เครื่อง_2 0 KB 108
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ขนาด A4-A0 จำนวน 1 เครื่อง_1 0 KB 110
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา_2 0 KB 138
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา_1 0 KB 134
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2)_2 0 KB 116
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2)_1 0 KB 107
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก)_2 0 KB 116
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนกัลปพฤกษ์ถึงสุดแนวเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก)_1 0 KB 108
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการคลัง จำนวน 26 รายการ_2 0 KB 120
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด สำนักการคลัง จำนวน 26 รายการ_1 0 KB 190
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงถึงทาน้ำวัดกลาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 138
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงท่าน้ำวัดหนองแวงถึงทาน้ำวัดกลาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 114
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 104
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนกลางเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 109
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน บขส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 119
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน บขส.(บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แนวท่อเดิม) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 121
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 195
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนมิตรภาพ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 116
การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือ) โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่_2 0 KB 107
การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือ) โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่_1 0 KB 106
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกลางเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ-ซอยกลางเมือง 18 หน้าวัดหนองแวงเมืองเก่า)_2 0 KB 117
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนกลางเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ-ซอยกลางเมือง 18 หน้าวัดหนองแวงเมืองเก่า)_1 0 KB 123
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น_2 0 KB 109
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงป้ายสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น_1 0 KB 112
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนราษฎร์คนึง_2 0 KB 111
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนราษฎร์คนึง_1 0 KB 107
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ_2 0 KB 120
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ_1 0 KB 174
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนกสิกรทุ่งสร้าง_2 0 KB 108
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนกสิกรทุ่งสร้าง_1 0 KB 118
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2_2 0 KB 113
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/10,4/12,4/14 และ 4/16 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2_1 0 KB 102
การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือ) จำนวน 156 รายการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม_2 0 KB 145
การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือ) จำนวน 156 รายการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม_1 0 KB 111
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด_2 0 KB 105
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด_1 0 KB 141
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง_2 0 KB 142
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง_1 0 KB 103
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 106 รายการ_2 0 KB 112
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จำนวน 106 รายการ_1 0 KB 110
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม_2 0 KB 107
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามถนนภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม_1 0 KB 106
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนาภา_2 0 KB 116
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเข้าศูนย์รัตนาภา_1 0 KB 122
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุขใจ 1_2 0 KB 125
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุขใจ 1_1 0 KB 103
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอนุบาล โรงเรียนคุ้มหนองคู_4 0 KB 108
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอนุบาล โรงเรียนคุ้มหนองคู_2 0 KB 149
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอนุบาล โรงเรียนคุ้มหนองคู_1 0 KB 105
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559_2 0 KB 107
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559_1 0 KB 116
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน_4 0 KB 106
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน_2 0 KB 126
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน_1 0 KB 165
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน 1_2 0 KB 106
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/3 ชุมชนโนนทัน 1_1 0 KB 109
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร_2 0 KB 107
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 1 ชุมชนแก่นนคร_1 0 KB 101
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล_2 0 KB 148
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล_1 0 KB 102
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน_2 0 KB 113
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน_1 0 KB 117
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม_2 0 KB 115
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเหล่านาดีช่วงหน้าวัดนันทิการาม_1 0 KB 113
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามปั้มแก๊สฮ้อยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี_2 0 KB 108
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามปั้มแก๊สฮ้อยานยนต์ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี_1 0 KB 120
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื้องฟ้าริมบึงแก่นนคร โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 104
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื้องฟ้าริมบึงแก่นนคร โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 106
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลจำนวน 23 แยก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)_2 0 KB 119
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลจำนวน 23 แยก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)_1 0 KB 108
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสียสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน_2 0 KB 105
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดยกระดับระบบขนถ่ายขยะและระบบบำบัดน้ำเสียสถานีขนถ่ายขยะบ้านโนนทัน_1 0 KB 107
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล_2 0 KB 117
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล_1 0 KB 113
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 19 (แยกซอย 1)_2 0 KB 102
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 19 (แยกซอย 1)_1 0 KB 133
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล_2 0 KB 262
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีจันทร์ 29 ตอนปลาย ชุมชนศิริมงคล_1 0 KB 104
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด จำนวน 852 รายการ_2 0 KB 115
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด จำนวน 852 รายการ_1 0 KB 102
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย_2 0 KB 115
ประมูลจัดจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย_1 0 KB 99
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เขต 1_2 0 KB 98
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เขต 1_1 0 KB 108
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมารัตน์ 12_2 0 KB 124
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรซอยศรีมารัตน์ 12_1 0 KB 107
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง_2 0 KB 116
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง_1 0 KB 123
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ปี 2559_4 0 KB 103
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ปี 2559_3 0 KB 112
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ปี 2559_2 0 KB 118
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ปี 2559_1 0 KB 107
ขายทอดตลาดอาคารเรียน 1-3 และส้วมซึมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน_2 0 KB 113
ขายทอดตลาดอาคารเรียน 1-3 และส้วมซึมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน_1 0 KB 119
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์บริการครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น_2 0 KB 145
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์บริการครบวงจรเทศบาลนครขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น_1 0 KB 112
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสวัสดี_2 0 KB 109
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสวัสดี_1 0 KB 118
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปะสนิท(ตอนปลาย)_2 0 KB 109
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศิลปะสนิท(ตอนปลาย)_1 0 KB 112
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัลย์ 4_2 0 KB 114
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิวัลย์ 4_1 0 KB 111
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน_2 0 KB 110
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน_1 0 KB 99
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เขต 4_2 0 KB 108
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เขต 4_1 0 KB 106
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เขต 3_2 0 KB 109
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เขต 3_1 0 KB 110
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เขต 2_2 0 KB 110
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เขต 2_1 0 KB 116
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณบึงหนองแวงตราชู(ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_2 0 KB 107
ประมูลจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณบึงหนองแวงตราชู(ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_1 0 KB 106
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสวนประตูเมือง_2 0 KB 104
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสวนประตูเมือง_1 0 KB 108
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสะพัง_2 0 KB 123
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสะพัง_1 0 KB 146
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอริยสถาปัตย์(การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล) โครงการนำร่องบริเวณทางเท้าหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ทั้ง 2 ข้าง ครั้งที่ 2_2 0 KB 112
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอริยสถาปัตย์(การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล) โครงการนำร่องบริเวณทางเท้าหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ทั้ง 2 ข้าง ครั้งที่ 2_1 0 KB 107
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับคนทั้งมวล ตามถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาล(ถนนศรีจันทร์ช่วงหน้าเมือง-วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น)_2 0 KB 104
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับคนทั้งมวล ตามถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาล(ถนนศรีจันทร์ช่วงหน้าเมือง-วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น)_1 0 KB 107
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะประเวศน์_2 0 KB 152
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะประเวศน์_1 0 KB 109
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม สน..ศท..ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน_2 0 KB 112
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม สน..ศท..ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน_1 0 KB 107
สอบราคาซื้อวัสดุประดับไฟฟ้าตกแต่งเมือง จำนวน 16 รายการ_2 0 KB 104
สอบราคาซื้อวัสดุประดับไฟฟ้าตกแต่งเมือง จำนวน 16 รายการ_1 0 KB 116
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่วงตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 113
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่วงตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 148
ประมูลจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 104
ประมูลจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 114
สอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนรอบเมือง)_2 0 KB 129
สอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนรอบเมือง)_1 0 KB 101
ประมูลซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ชื่อ "จัดงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ปี 2558"_2 0 KB 141
ประมูลซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ชื่อ "จัดงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้นานาชาติ ปี 2558"_1 0 KB 112
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2016_4 0 KB 119
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2016_3 0 KB 110
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2016_2 0 KB 109
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2016_1 0 KB 110
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2558_4 0 KB 116
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2558_3 0 KB 112
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2558_2 0 KB 114
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2558_1 0 KB 156
ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 119
ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 104
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง_2 0 KB 105
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง_1 0 KB 115
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานบริเวณหลังเวที 200 ปี_2 0 KB 115
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานบริเวณหลังเวที 200 ปี_1 0 KB 126
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่_2 0 KB 111
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่_1 0 KB 116
สอบราคาจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Firewall ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จำนวน 1 ระบบ_4 0 KB 507
สอบราคาจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Firewall ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จำนวน 1 ระบบ_3 0 KB 120
สอบราคาจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Firewall ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จำนวน 1 ระบบ_2 0 KB 111
สอบราคาจ้างดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ Firewall ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จำนวน 1 ระบบ_1 0 KB 125
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเมตตา_2 0 KB 115
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเมตตา_1 0 KB 106
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถปรับอากาศหมายเลขทะเบียน 40-0237 ขอนแก่น และ หมายเลขทะเบียน 40-0264 ขอนแก่น จำนวน 2 คัน_2 0 KB 112
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถปรับอากาศหมายเลขทะเบียน 40-0237 ขอนแก่น และ หมายเลขทะเบียน 40-0264 ขอนแก่น จำนวน 2 คัน_1 0 KB 110
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงวัดกลางไปทางลานหมอนขิด โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 111
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงวัดกลางไปทางลานหมอนขิด โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 116
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี_2 0 KB 114
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี_1 0 KB 111
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องเก็บของและก่อสร้างห้องน้ำ อสม._2 0 KB 101
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องเก็บของและก่อสร้างห้องน้ำ อสม._1 0 KB 122
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ทูบีนัมเบอร์วันที่ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล1_2 0 KB 150
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ทูบีนัมเบอร์วันที่ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล1_1 0 KB 105
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล_3 0 KB 112
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล_2 0 KB 115
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล_1 0 KB 112
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในผิวจราจรตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลขอนแก่น โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 109
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักในผิวจราจรตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลขอนแก่น โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 123
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับคนทั้งมวล (Universal Desigh)ตามถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล (ถนนศรีจันทร์ช่วงหน้าเมือง - วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น)_2 0 KB 112
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสำหรับคนทั้งมวล (Universal Desigh)ตามถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล (ถนนศรีจันทร์ช่วงหน้าเมือง - วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น)_1 0 KB 107
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางวิ่งและทางจักรยานริมบึงแก่นนครช่วงจากสวนหนานหนิงถึงลานเฟื่องฟ้า_2 0 KB 112
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางวิ่งและทางจักรยานริมบึงแก่นนครช่วงจากสวนหนานหนิงถึงลานเฟื่องฟ้า_1 0 KB 112
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน_3 0 KB 121
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน_2 0 KB 138
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน_1 0 KB 106
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง_3 0 KB 128
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง_2 0 KB 153
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง_1 0 KB 126
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5_2 0 KB 108
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5_1 0 KB 112
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร_3 0 KB 102
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร_2 0 KB 121
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร_1 0 KB 118
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง_2 0 KB 125
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง_1 0 KB 101
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมระบบปั้มน้ำจ่ายน้ำประปา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด_3 0 KB 115
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมระบบปั้มน้ำจ่ายน้ำประปา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด_2 0 KB 103
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมระบบปั้มน้ำจ่ายน้ำประปา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด_1 0 KB 103
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ_4 0 KB 115
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ_3 0 KB 114
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ_2 0 KB 117
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ_1 0 KB 131
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ_2 0 KB 108
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ_1 0 KB 111
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณบึงหนองแวงตราชู โดยวิธีประกวดราคา_2 0 KB 110
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณบึงหนองแวงตราชู โดยวิธีประกวดราคา_1 0 KB 110
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 3 สนาม_2 0 KB 101
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 3 สนาม_1 0 KB 159
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างป้องกันตลิ่ง และ ทางเดิน ทางวิ่ง ภายในสวนสาธารณบึงแก่นนคร บริเวณทิศตะวันออก ช่วงท่าน้ำสวนไหถึงถ่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)_2 0 KB 165
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างป้องกันตลิ่ง และ ทางเดิน ทางวิ่ง ภายในสวนสาธารณบึงแก่นนคร บริเวณทิศตะวันออก ช่วงท่าน้ำสวนไหถึงถ่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนาง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)_1 0 KB 107
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคุ้มตะวัน ชุมชนโนนทัน 7 โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_3 0 KB 108
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคุ้มตะวัน ชุมชนโนนทัน 7 โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_2 0 KB 114
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคุ้มตะวัน ชุมชนโนนทัน 7 โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)_1 0 KB 108
สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด โดยวิธีสอบราคา_2 0 KB 113
สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด โดยวิธีสอบราคา_1 0 KB 153
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนหน้าศูนย์ราชการช่วงตรงข้ามสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง_2 0 KB 108
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนหน้าศูนย์ราชการช่วงตรงข้ามสำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง_1 0 KB 112
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยศรีธาตุ 1_2 0 KB 126
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยศรีธาตุ 1_1 0 KB 101
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยมิตรเสรี 2 และซอยมิตรเสรี 3 ชุมชนโนนทัน 9_2 0 KB 123
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยมิตรเสรี 2 และซอยมิตรเสรี 3 ชุมชนโนนทัน 9_1 0 KB 111
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 10/11 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_3 0 KB 109
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 10/11 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_2 0 KB 141
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 10/11 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_1 0 KB 105
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงตลิ่ง ทางเดิน ทางวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณบึงแก่นนคร บริเวณช่วงท่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนางไปทางทิศตะวันตกถึงท่าน้ำสวนคูณโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Au_2 0 KB 108
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงตลิ่ง ทางเดิน ทางวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณบึงแก่นนคร บริเวณช่วงท่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนางไปทางทิศตะวันตกถึงท่าน้ำสวนคูณโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Au_1 0 KB 109
สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง จำนวน 24 ชุด โดยวิธีสอบราคา_2 0 KB 99
สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง จำนวน 24 ชุด โดยวิธีสอบราคา_1 0 KB 110
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา_2 0 KB 117
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา_1 0 KB 123
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนครบริเวณศาล เจ้าแม่สองนาง_2 0 KB 161
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนครบริเวณศาล เจ้าแม่สองนาง_1 0 KB 111
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำซอยแยกราษฎร์คนึง 35 (แยกบ้านเลขที่ 108/22)_2 0 KB 113
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำซอยแยกราษฎร์คนึง 35 (แยกบ้านเลขที่ 108/22)_1 0 KB 110
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าศูนย์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน_2 0 KB 120
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าศูนย์แพทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน_1 0 KB 149
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยกสิกรทุ่งสร้าง 22_2 0 KB 106
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยกสิกรทุ่งสร้าง 22_1 0 KB 99
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 สาย โดยใช้โคมไฟ แบบหลอด LED_2 0 KB 108
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 สาย โดยใช้โคมไฟ แบบหลอด LED_1 0 KB 113
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 6 รายการ (ชุดอุปกรณ์เครื่องมือทาสีตีเส้นจราจร)_2 0 KB 116
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 6 รายการ (ชุดอุปกรณ์เครื่องมือทาสีตีเส้นจราจร)_1 0 KB 117
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยฉิมพลี 9 และซอยฉิมพลี 9/1 ชุมชนโนนทัน 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_2 0 KB 106
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยฉิมพลี 9 และซอยฉิมพลี 9/1 ชุมชนโนนทัน 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_1 0 KB 114
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนชวนชื่น (ช่วงจากถนนกลางเมืองถนนเฉลิมพระเกียรติ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_2 0 KB 105
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนชวนชื่น (ช่วงจากถนนกลางเมืองถนนเฉลิมพระเกียรติ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_1 0 KB 108
ประมูลจ้างซ่อมผิวจราจรถนนภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 5 สายทาง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_2 0 KB 108
ประมูลจ้างซ่อมผิวจราจรถนนภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 5 สายทาง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_1 0 KB 114
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยมะลิวัลย์ 9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_2 0 KB 116
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยมะลิวัลย์ 9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_1 0 KB 111
สอบราคาจ้างเหมาปูกระเบื้องใต้อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง_2 0 KB 109
สอบราคาจ้างเหมาปูกระเบื้องใต้อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง_1 0 KB 108
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สำนักการช่าง_2 0 KB 109
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สำนักการช่าง_1 0 KB 136
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบายน้ำซอยฉิมพลี 13 ชุมชนโนนทัน 1_2 0 KB 110
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบายน้ำซอยฉิมพลี 13 ชุมชนโนนทัน 1_1 0 KB 100
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 16_2 0 KB 104
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 16_1 0 KB 98
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา_2 0 KB 113
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา_1 0 KB 108
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ_4 0 KB 123
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ_2 0 KB 122
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ_1 0 KB 146
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีสอบราคา_2 0 KB 111
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีสอบราคา_1 0 KB 122
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยพัทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8_2 0 KB 111
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยพัทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8_1 0 KB 112
สอบราคาซื้อเคื่องรับ - ส่ง วิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา_2 0 KB 104
สอบราคาซื้อเคื่องรับ - ส่ง วิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา_1 0 KB 105
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย_1 0 KB 108
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย บ้านเลขที่ 8 ชุมชน กศน._2 0 KB 116
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย บ้านเลขที่ 8 ชุมชน กศน._1 0 KB 105
การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 จำนวน 2 สาย_2 0 KB 118
การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 จำนวน 2 สาย_1 0 KB 124
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย_2 0 KB 112
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย_1 0 KB 107
การสอบราคาจ้างปรับปรุงช่องจอดรถชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2_2 0 KB 110
การสอบราคาจ้างปรับปรุงช่องจอดรถชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2_1 0 KB 123
สอบราคาจ้างปรับปรุงหัวรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมติดตั้งกระบะบรรทุกเทท้ายแบบท้องเรือ จำนวน 1 คัน_4 0 KB 106
สอบราคาจ้างปรับปรุงหัวรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมติดตั้งกระบะบรรทุกเทท้ายแบบท้องเรือ จำนวน 1 คัน_3 0 KB 121
สอบราคาจ้างปรับปรุงหัวรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมติดตั้งกระบะบรรทุกเทท้ายแบบท้องเรือ จำนวน 1 คัน_2 0 KB 148
สอบราคาจ้างปรับปรุงหัวรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมติดตั้งกระบะบรรทุกเทท้ายแบบท้องเรือ จำนวน 1 คัน_1 0 KB 112
สอบราคาซื้อรถยนต์ปิคอัพติดตั้งระบบยกเทด้วยไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน_4 0 KB 139
สอบราคาซื้อรถยนต์ปิคอัพติดตั้งระบบยกเทด้วยไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน_3 0 KB 112
สอบราคาซื้อรถยนต์ปิคอัพติดตั้งระบบยกเทด้วยไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน_2 0 KB 114
สอบราคาซื้อรถยนต์ปิคอัพติดตั้งระบบยกเทด้วยไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน_1 0 KB 109
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ห้องเรียน โดยวิธีประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)_2 0 KB 117
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ห้องเรียน โดยวิธีประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)_1 0 KB 107
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 (จำนวน 3 สายทาง)_2 0 KB 112
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล เขต 4 (จำนวน 3 สายทาง)_1 0 KB 111
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหนองสะแบง 6_2 0 KB 105
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหนองสะแบง 6_1 0 KB 110
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 21 ชุมชนโนนทัน 3_2 0 KB 110
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 21 ชุมชนโนนทัน 3_1 0 KB 107
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองรับน้ำฝั่งทิศใต้สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง_2 0 KB 108
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองรับน้ำฝั่งทิศใต้สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง_1 0 KB 106
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)_4 0 KB 123
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)_3 0 KB 115
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)_2 0 KB 154
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)_1 0 KB 106
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนและครอบครัวเพิ่มเติมเพื่อรองรับคนพิการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)_2 0 KB 147
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนและครอบครัวเพิ่มเติมเพื่อรองรับคนพิการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)_1 0 KB 109
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ_2 0 KB 111
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ_1 0 KB 115
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทพนิมิตร ชุมชนหนองใหญ่ 2_2 0 KB 106
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทพนิมิตร ชุมชนหนองใหญ่ 2_1 0 KB 114
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 25/1 ชุมชนสิริมงคล_2 0 KB 112
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 25/1 ชุมชนสิริมงคล_1 0 KB 118
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายในและภายนอกอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่_2 0 KB 108
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายในและภายนอกอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่_1 0 KB 110
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1 โดยการปูกระเบื้องกันลื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม_2 0 KB 112
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1 โดยการปูกระเบื้องกันลื่น โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม_1 0 KB 145
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน_2 0 KB 130
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน_1 0 KB 119
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ_2 0 KB 148
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ_1 0 KB 124
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนศรีจันทร์ ช่างตัดเขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันออกถึงแยกตัดถนนหน้าเมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_1 0 KB 129
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_1 0 KB 117
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนครช่วงวัดกลางไปทางลานหมอนขิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_1 0 KB 125
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ-ถนนเฉลิมพระเกียรติ)_1 0 KB 126
สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 50 ชุด โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปี 2558_1 0 KB 117
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนครบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง_1 0 KB 121
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานดับเพลิง_1 0 KB 110
สอบราคาซื้อเครื่องวัดเสียง จำนวน 1 รายการ_1 0 KB 110
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ_1 0 KB 120
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ_1 0 KB 113
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฎร์คนึง ซอย 9 (แยกย่อยซอย2)_1 0 KB 131
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 200 ชุด แบบ BBL มาตรฐาน มอก. โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกปี 2558_1 0 KB 111
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558_1 0 KB 235
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร จำนวน 6 คัน_1 0 KB 116
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ววัดป่าอดุลยารามด้านทิศใต้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร_1 0 KB 131
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท.3/12_1 0 KB 122
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท.4/12_1 0 KB 119
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท. 3/12_1 0 KB 113
ประมูลซื้อหนังสือเรียน จำนวน 239 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_1 0 KB 196
ประมูลซื้อหนังสือเรียน จำนวน 239 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_1 0 KB 151
Presentation1 310 KB 103