ข้อมูลสาธารณสุข

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
2 ข้อมูลสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3 โรคระบาดที่สำคัญและช่วงเวลาการระบาด
4 โรคมือเท้าปาก
5 สถิติจำนวนผู้ป่วยที่ใช้บริการศูนย์บริการฯจำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย
6 สถิติจำนวนผู้รับการตรวจ - รักษาที่ศูนย์บริการฯ จำแนกตามประเภทสิทธิการรักษา
7 HIV and AIDS