Miracle Clinic System

Miracle Clinic System

MCS Miracle Clinic System คือ บริษัทประกอบกิจการ Digital Health Technology โดยที่บุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุขมากว่า 15 ปี   รูปแบบการให้บริการเป็นแพลตฟอร์ม SaaS ระบบบริหารสถานพยาบาลขนาดเล็กถึงกลาง (คลินิกเอกชน) ซึ่งมีคลินิกเอกชนใช้งานมากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบเครื่องมือทางด้านดิจิตอล เช่น Telemedicine ,Personal Health Record , Booking ให้บริการแก่สถานพยาบาลใช้งานในยุคดิจิตอล 5G เป็นต้น

โปรแกรม Miracle Clinic System  ถูกพัฒนาและต่อยอดออกแบบมาเฉพาะทางสำหรับใช้งานในคลินิกทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลผู้ป่วย  ข้อมูลประวัติการรักษา  ข้อมูลการชำระเงิน  ข้อมูล OPD ต่างๆ พร้อมทั้งรายงานทางคลินิก  ซึ่งรองรับคลินิกประเภทต่างๆ  อาทิ คลินิกเวชกรรมทั่วไป  คลินิกเวชกรรมความงาม  คลินิกกายภาพบำบัด  คลินิกเด็ก  คลินิกเพื่อการมีบุตร  คลินิกกระดูกและข้อ  คลินิกฝังเข็มแพทย์แผนจีน  เป็นต้น  ปัจจุบันมีฐานลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมอยู่กว่า 2,000 คลินิกทั่วประเทศ   ทีมพัฒนาและทีมสนับสนุนของบริษัทรองรับการบริการและข้อมูลทางการแพทย์ที่อัพเดตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา    โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบและงานบริการของคลินิกตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบจนไปถึงการนัดหมายลูกค้า    ตั้งแต่ต้นทางจนไปถึงปลายทาง  และพร้อมเชื่อมต่อกับพันธมิตรเพื่อเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น

Message us