หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการ Easy E-Receipt เพื่อรองรับการบริโภคภายในประเทศ ในต้นปี 2567 หักค่าซื้อสินค้าหรือบริการในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2567 ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน มูลค่ากว่า 50,000 บาท เฉพาะผู้ที่ได้รับ e-Tax Invoice หรือ e-Receipt ในครั้งนี้ #โปรแกรมบริหารคลินิกCS จะอธิบายให้ฟังว่า เงื่อนไขในการช้อปมีอะไรบ้าง?

 1. ผู้ใช้สิทธิจะต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
 2. กรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

พร้อมต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวประชาชน) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วย โดยค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่จะได้รับสิทธิฯ ไม่รวมถึง

 • ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่าซื้อยาสูบ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถ
 • จักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติม
 • ยานพาหนะ
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ
 • ประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการ
 • สัญญาณโทรศัพท์ และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้
 • บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย Easy E-Receipt

 3. กรณีการซื้อสินค้าหรือการรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีใบรับตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) พร้อมต้องระบุชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวประชาชน) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วย เฉพาะค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้

 • ค่าซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
 • ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว   

4. ค่าซื้อสินค้าและค่าบริการตามข้อ 2 และ 3 เมื่อรวมกันแล้วสามารถหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

Message us